Reconi - Belastingdienst eHerkenning EH3 vanaf €20,- per jaar (2024)

Voor het inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst heeft u de keuze uit een regulier eHerkenningsmiddel EH3 of het beperkte Belastingdienst EH3 inlogmiddel.

Met Regulier eHerkenning EH3 kunt u inloggen bij alle diensten, zoals RVO, Douane en UWV. Bij het beperkte Belastingdienst EH3 inlogmiddel is er alleen beperkt toegang tot bepaalde diensten van de Belastingdienst.

Treedt u op als intermediair?
Bekijk de mogelijkheden van een ketenmachtiging.

Heeft u geen KvK-nummer?Klik hier

Reconi - Belastingdienst eHerkenning EH3 vanaf €20,- per jaar (2)

Regulier eHerkenning EH3
Looptijd 1, 3 of 5 jaar
(gratis beheermodule)

RVO (o.a. berichtenbox), Douane, UWV, KvK, gemeenten etc.

Inloggen mogelijk bij alle diensten

Betaling middels iDEAL of factuur achteraf

Middel kan gebruikt worden voor alle diensten van de Belastingdienst*

Omzetbelasting (btw)

Loonheffingen

Vennootschapsbelasting

Verhuurderheffing

Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden

Beheer contactgegevens

Intermediairdienst

Belastingdienst Gegevensportaal

Inloggen met eIDAS (optioneel)

*U kunt een machtiging voor alle diensten aan te vragen of machtigingen voor specifieke diensten van de Belastingdienst.

Aanvragen

Reconi - Belastingdienst eHerkenning EH3 vanaf €20,- per jaar (3)

Beperkt Belastingdienst EH3 inlogmiddel*
Looptijd 3 jaar
(compensatieregeling)

RVO (o.a. berichtenbox), Douane, UWV, KvK, gemeenten etc.

Alleen Belastingdienst

Betaling via iDEAL

Middel kan alleen gebruikt worden voor:

Omzetbelasting (btw)

Loonheffingen

Verhuurderheffing

Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden

Bankrekeningnummers ondernemer

Beheer contactgegevens

Dividendbelasting

Intermediairdienst

Belastingdienst Gegevensportaal

Inloggen met eIDAS

Aanvragen

*Het is achteraf niet mogelijk om een beperkt Belastingdienst EH3 inlogmiddel om te zetten naar een regulier eHerkenning EH3 inlogmiddel.
Voor het verkrijgen van een regulier EH3 inlogmiddel dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan met een ander e-mailadres
of het beperkte belastingdienst EH3 inlogmiddel te worden opgezegd.

Compensatieregeling kosten Belastingdienst EH3 inlogmiddel

Doet u alleen aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, dan kunt hiervoor het Belastingdienst EH3 inlogmiddel aanschaffen.

Let op:Dit speciale inlogmiddel is beperkt en hiermee kunt u alleen belastingaangifte doen en bijvoorbeeld niet inloggen bij de RVO berichtenbox, douane, UWV, KvK, gemeenten etc. Ook krijgt u geen toegang tot de beheermodule als machtigingenbeheerder.
Indien u voorbereid wilt zijn op de toekomst en bij meerdere dienstverleners wilt kunnen inloggen, adviseren wij het regulier EH3 eHerkenning inlogmiddel.

Voor het Belastingdienst EH3 inlogmiddel biedt de overheid een compensatie van € 24,20 inclusief btw per jaar. Dit komt omdat de belastingdienst van mening is dat het doen van aangiften, voor die organisaties die financieel moeilijk zitten, het in beginsel mogelijk moet zijn om kosteloos in te loggen om aangifte te doen. Vanwege de mogelijkheid om in te loggen via DigiD komen eenmanszaken niet in aanmerking voor de compensatieregeling kosten eHerkenning.Ook de machtiging aan een intermediair wordt niet vergoed. De compensatie wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3 inlogmiddel. Na ontvangst van uw Belastingdienst EH3 inlogmiddel kunt u de vergoeding online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van compensatie.

Meer informatie over het inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst treft u op: belastingdienst.nl/eherkenning

Reconi - Belastingdienst eHerkenning EH3 vanaf €20,- per jaar (4)

Ontdek de voordelen van een regulier eHerkenningsmiddel EH3

Met eHerkenning niveau 3 (EH3) kunt u inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk. Fasegewijs vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude portaal voor ondernemers. eHerkenning EH3 aanvragen kunt u het best zo snel mogelijk doen om tijdig voorbereid te zijn.Wacht niet met uw aanvraag als u eHerkenning nodig heeft om aangifte loonheffing en/of aangifte vennootschapsbelasting te doen!

>eHerkenning is noodzakelijk voor organisaties die zelf hun aangifte doen via de website van de Belastingdienst. Zij kunnen dit uitsluitend doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

> Werkgevers die hun loon en/of vennootschapsbelasting aangifte uitbesteden hebben geen eigen eHerkenningsmiddel nodig.

Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en originele (met pen gezette) handtekeningen. Zo moet uw organisatie bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om eHerkenning aan te kunnen schaffen. Bij het verwerken van aanvragen EH3 moeten de leveranciers van eHerkenning verplicht allerlei controles doen op deze gegevens, zoals het vaststellen van de bevoegdheid. De verwerkingstijd van uw aanvraag is onder meer afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

eHerkenning EH3 aanvragen voor de aangifte loonheffing en/of aangifte Vennootschapsbelasting

Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak?
Dan kunt u met eHerkenning inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Maar u kunt ook inloggen met DigiD. Vanwege de mogelijkheid om in te loggen via DigiD komen eenmanszaken niet in aanmerking voor de compensatieregeling kosten eHerkenning.

Fiscale eenheid

> Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting
Vanaf 1 april 2021 kunt u gebruikmaken van eHerkenning EH3 om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

> Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
U logt in met eHerkenning EH3. U kunt eHerkenning aanvragen voor het RSIN van de moedermaatschappij van de fiscale eenheid Vpb.

Klikt u hier voor het stappenplan voor het inloggen met een fiscale eenheid bij Mijn Belastingdienst Zakelijk.

LET OP:
Het is op dit moment nog niet mogelijk om met een ketenmachtiging in te loggen namens een fiscale eenheid.

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning in specifieke situaties treft u op de website van de Belastingdienst.

Reconi - Belastingdienst eHerkenning EH3 vanaf €20,- per jaar (5)

Let op: vraag eHerkenning aanzonder vestigingsnummer.

De Belastingdienst ondersteunt geen vestigingsnummers.
Hierdoor hebben gebruikers met een beperking op vestigingsnummer geen toegang tot het portaal.

Vanaf €28,98 per jaar​Meest gebruikt voor:UWV werkgeversportaal, Mijn belastingdienst ZakelijkIncl. gratis beheermoduleAanvragenMeest gekozen
Vanaf €20 per jaarBelastingdienst EH3 inlogmiddelLet op: alleen bruikbaar bij BelastingdienstAanvragen
Reconi - Belastingdienst eHerkenning EH3 vanaf €20,- per jaar (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5828

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.